abhisheksn.wordpress.com abhisheksn.wordpress.com

abhisheksn.wordpress.com

ಮಾತು ಮುತ್ತು :* | ತರುವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು – by Abhishek S N

ತರುವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು - by Abhishek S N (by snabhi)

http://abhisheksn.wordpress.com/

WEBSITE DETAILS
SEO
PAGES
SIMILAR SITES

TRAFFIC RANK FOR ABHISHEKSN.WORDPRESS.COM

TODAY'S RATING

>1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

November

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Tuesday

TRAFFIC BY CITY

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 3.4 out of 5 with 11 reviews
5 star
0
4 star
6
3 star
4
2 star
0
1 star
1

Hey there! Start your review of abhisheksn.wordpress.com

AVERAGE USER RATING

Write a Review

WEBSITE PREVIEW

Desktop Preview Tablet Preview Mobile Preview

LOAD TIME

2.4 seconds

FAVICON PREVIEW

  • abhisheksn.wordpress.com

    16x16

  • abhisheksn.wordpress.com

    32x32

  • abhisheksn.wordpress.com

    64x64

CONTACTS AT ABHISHEKSN.WORDPRESS.COM

Login

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

SCORE

6.2

PAGE TITLE
ಮಾತು ಮುತ್ತು :* | ತರುವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು – by Abhishek S N | abhisheksn.wordpress.com Reviews
<META>
DESCRIPTION
ತರುವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು - by Abhishek S N (by snabhi)
<META>
KEYWORDS
1 1 day ago
2 2 days ago
3 http / t co/v3uzpbvpbb
4 3 days ago
5 http / t co/necwkrmeuq
6 4 days ago
7 5 days ago
8 googl/mujfay
9 travel
10 photography
CONTENT
Page content here
KEYWORDS ON
PAGE
1 day ago,2 days ago,http / t co/v3uzpbvpbb,3 days ago,http / t co/necwkrmeuq,4 days ago,5 days ago,googl/mujfay,travel,photography,follow @snabhi,more photos,some unsaved dialogs,kashmeeri krishna,being well known,krishna kumar,shrikant deyannavar,deepak
SERVER
nginx
CONTENT-TYPE
utf-8
GOOGLE PREVIEW

ಮಾತು ಮುತ್ತು :* | ತರುವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು – by Abhishek S N | abhisheksn.wordpress.com Reviews

https://abhisheksn.wordpress.com

ತರುವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು - by Abhishek S N (by snabhi)

INTERNAL PAGES

abhisheksn.wordpress.com abhisheksn.wordpress.com
1

Bangalore, Beware of Petrol Bunks! | ಮಾತು ಮುತ್ತು :*

https://abhisheksn.wordpress.com/2009/06/28/bangalore-beware-of-petrol-bunks

ತರ ವ ದ ನ ಮಗ ಲ ಲ ಮತ ತ – by Abhishek S N. Stay updated via RSS. ಇತ ತ ಚ ಗ …. Celebrating the lovliest bond of Brother-Sister! 😍😎😍😎🤗🤗😘 https:/ t.co/O47bEpNLTX. Thanks Ananya Bhagath, for the Raakhi. Happy Rakshabandhan, to this fabulous classical singer. https:/ t.co/V4MQFkyGV3. Thank you teju. Happy Rakshabandhan @ ActressTeju. Click of the day : @ Nanditasweta. Congrats Sakshi Malik and Thank you! Relaxing times : @ shilpabhi. Goa https:/ t.co/izpTQ0kC4B. Annavraddu (@ BBMP MAYOR. RT @ anurag 1979us.

2

SriHarikathe Audio, an impressive music album | ಮಾತು ಮುತ್ತು :*

https://abhisheksn.wordpress.com/2009/12/13/sriharikathe-audio-an-impressive-music-album

ತರ ವ ದ ನ ಮಗ ಲ ಲ ಮತ ತ – by Abhishek S N. Stay updated via RSS. ಇತ ತ ಚ ಗ …. Celebrating the lovliest bond of Brother-Sister! 😍😎😍😎🤗🤗😘 https:/ t.co/O47bEpNLTX. Thanks Ananya Bhagath, for the Raakhi. Happy Rakshabandhan, to this fabulous classical singer. https:/ t.co/V4MQFkyGV3. Thank you teju. Happy Rakshabandhan @ ActressTeju. Click of the day : @ Nanditasweta. Congrats Sakshi Malik and Thank you! Relaxing times : @ shilpabhi. Goa https:/ t.co/izpTQ0kC4B. Annavraddu (@ BBMP MAYOR. RT @ anurag 1979us.

3

In a Poetic Mood…! | ಮಾತು ಮುತ್ತು :*

https://abhisheksn.wordpress.com/2012/03/30/in-a-poetic-mood

ತರ ವ ದ ನ ಮಗ ಲ ಲ ಮತ ತ – by Abhishek S N. Stay updated via RSS. ಇತ ತ ಚ ಗ …. Celebrating the lovliest bond of Brother-Sister! 😍😎😍😎🤗🤗😘 https:/ t.co/O47bEpNLTX. Thanks Ananya Bhagath, for the Raakhi. Happy Rakshabandhan, to this fabulous classical singer. https:/ t.co/V4MQFkyGV3. Thank you teju. Happy Rakshabandhan @ ActressTeju. Click of the day : @ Nanditasweta. Congrats Sakshi Malik and Thank you! Relaxing times : @ shilpabhi. Goa https:/ t.co/izpTQ0kC4B. Annavraddu (@ BBMP MAYOR. RT @ anurag 1979us.

4

A Day @ Innovative Film City | ಮಾತು ಮುತ್ತು :*

https://abhisheksn.wordpress.com/2009/03/08/a-day-innovative-film-city

ತರ ವ ದ ನ ಮಗ ಲ ಲ ಮತ ತ – by Abhishek S N. Stay updated via RSS. ಇತ ತ ಚ ಗ …. Celebrating the lovliest bond of Brother-Sister! 😍😎😍😎🤗🤗😘 https:/ t.co/O47bEpNLTX. Thanks Ananya Bhagath, for the Raakhi. Happy Rakshabandhan, to this fabulous classical singer. https:/ t.co/V4MQFkyGV3. Thank you teju. Happy Rakshabandhan @ ActressTeju. Click of the day : @ Nanditasweta. Congrats Sakshi Malik and Thank you! Relaxing times : @ shilpabhi. Goa https:/ t.co/izpTQ0kC4B. Annavraddu (@ BBMP MAYOR. RT @ anurag 1979us.

5

Harshika Poonacha – 8 lines on you too ;) | ಮಾತು ಮುತ್ತು :*

https://abhisheksn.wordpress.com/2009/12/04/harshika-poonacha-8-lines-on-you-too

ತರ ವ ದ ನ ಮಗ ಲ ಲ ಮತ ತ – by Abhishek S N. Stay updated via RSS. ಇತ ತ ಚ ಗ …. Celebrating the lovliest bond of Brother-Sister! 😍😎😍😎🤗🤗😘 https:/ t.co/O47bEpNLTX. Thanks Ananya Bhagath, for the Raakhi. Happy Rakshabandhan, to this fabulous classical singer. https:/ t.co/V4MQFkyGV3. Thank you teju. Happy Rakshabandhan @ ActressTeju. Click of the day : @ Nanditasweta. Congrats Sakshi Malik and Thank you! Relaxing times : @ shilpabhi. Goa https:/ t.co/izpTQ0kC4B. Annavraddu (@ BBMP MAYOR. RT @ anurag 1979us.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 14 MORE

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

19

LINKS TO THIS WEBSITE

thoughtclickz.wordpress.com thoughtclickz.wordpress.com

ಮಳೆ | thoughtclickz

https://thoughtclickz.wordpress.com/2012/07/30/ಮಳೆ

July 30, 2012. ಭ ಮ ಯ ತ ಪವನ ಗ ತ ಮಳ. ರ ತನ ದ ಡ ಮ ಯ ಕರ ಆಲ ಸ ಮಳ. ಮಳ ಇದ ಮಳ ಮ ದ ಡ ದ ಮನವರಳ ಸ ಮಳ. ನ ವ ಲ ನ ನ ಟ ಯದ ನಲ ವ ಗ ಕ ರಣ ಮಳ. ಪದಗಳ ಪ ಣ ಸ ಕವ ತ ಗ ಸ ಪ ರ ತ ಯ ಮಳ. ಮಳ ಇದ ಮಳ ಮಲ ನ ಡ ಗ ಸ ಬಗನ ಡ ಸ ದ ಮಳ. ತ ವರ ಮ ಲ ನ ಇಬ ಬನ ಮಳ. ಚ ಗ ರ ವ ಪ ರ ನ ಜ ವವ ಮಳ. ಮಳ ಇದ ಮಳ ಕ ವ ರ ಗ ಕಲರವನ ಡ ದ ಮಳ. ಚಳ ಯಲ ಮ ಜನ ತ ನ ನಬ ಕ ನ ಸ ತ ಮಳ. ಇನ ಯನ ಅಪ ಪ ಗ ಯ ಬ ಸ ಬ ಕ ನ ಸ ತ ಮಳ. ಮಳ ಇದ ಮಳ ಪ ರ ತ ಗ ಶ ಗ ರದ ರಸವನ ಣ ಸ ತ ಮಳ. ಬ ನ ಗ ಕ ಮನಬ ಲ ಲನ ಬಳ ಯ ತ ಮಳ. ಸ ಜ ಗ ಬನ ನಗಳ ಚ ಲ ಲ ತ ಮಳ. ಮಳ ಇದ ಮಳ ಅಮ ಮನ ಅಕ ಕರ ಯ ಗ ಸ ರ ಯ ತ ಮಳ. This entry was posted in Uncategorized. Ht 1 week ago.

thoughtclickz.wordpress.com thoughtclickz.wordpress.com

ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ… | thoughtclickz

https://thoughtclickz.wordpress.com/2012/02/09/ಸದಾ-ಎನ್ನ-ಹೃದಯದಲ್ಲಿ

February 9, 2012. ಸದ ಎನ ನ ಹ ದಯದಲ ಲ …. ಸದ ಎನ ನ ಹ ದಯದಲ ಲ ವ ಸ ಮ ಡ ಶ ರ ಮತ. ಎನ ನರಸ ನ ನ ನಗಲ ನ ನ ನಕ ಕ ನಲ ಯ ವ ನ. ಸದ ಎನ ನ ಹ ದಯದಲ ಲ ವ ಸ ಮ ಡ ಶ ರ ಮತ. ಪ ರ ತ ಯ ಬ ಸ ಮ ರ ಜ ಯದಲ ಲ ರತ ನಸ ಹ ಸನದ ಮ ಲ. ಮನಗ ದ ದ ಮಡದ ಯ ಕ ಳ ಳ ರ ಸ ಪ ರ ಮದ ದ ಪ ಜ ಸ ವ. ಸದ ಎನ ನ ಹ ದಯದಲ ಲ ವ ಸ ಮ ಡ ಶ ರ ಮತ. ಅನ ರ ಗವ ಬ ಅಲ ಗಳ ಮನವನ ನ ಮ ದ ಸ ರಲ. ನ ನ ನ ಸ ನ ಹದ ಕಡಲ ನಲ ಲ ಮ ಳ ಗ ಮ ಳ ಗ ಮ ದ ರ ವ. ಸದ ಎನ ನ ಹ ದಯದಲ ಲ ವ ಸ ಮ ಡ ಶ ರ ಮತ. ನ ನ ನ ನ ನ ಬ ಡ ವನಲ ಲ ನನ ನ ನ ನ ಬ ಡಲ ಸಲ ಲ. ಕಷ ಟ ನಷ ಟಗಳ ತ ಣಮ ತ ರ ಹರ ನಮ ಮ ಬ ಬರ ಹರಸ ರಲ. ಸದ ಎನ ನ ಹ ದಯದಲ ಲ ವ ಸ ಮ ಡ ಶ ರ ಮತ. This entry was posted in Poetry.

thoughtclickz.wordpress.com thoughtclickz.wordpress.com

thoughtclickz | thoughtclickz

https://thoughtclickz.wordpress.com/author/thoughtclickz

December 23, 2012. ಕವ ತ ಗಳ ಸ ಲ ಗಳಲ ಲ …. ಭ ವನ ಗಳ ಮ ರವಣ ಗ. ಹಕ ಕ ಗಳ ಚ ಲ ಪ ಲ ಗಳಲ ಲ …. ವಸ ತನ ಮ ರವಣ ಗ. ಇಬ ಬನ ಯ ಮ ತ ತ ಗಳಲ ಲ …. ಮ ಜ ವ ನ ಮ ರವಣ ಗ. ಹಸ ರ ನ ತ ರಣಗಳಲ ಲ …. ಸಡಗರದ ಮ ರವಣ ಗ. ಹಸ ಗ ಸ ನ ನ ಗ ದ ಟದಲ …. ತ ಯ ಹ ಲ ಮ ರವಣ ಗ. ಬ ಳದ ಗಳ ಚ ಲ ಲ ಟದಲ …. ವ ರಹದ ಮ ರವಣ ಗ. ಕ ಸಗಲ ಕ ಕ ಮದಲ …. ಸ ಮನ ಗಳ ಯ ಮ ರವಣ ಗ. ದ ಶದ ಅಭ ವ ದ ಧ ಯಲ …. ಸ ವ ತ ತ ರ ಯದ ಮ ರವಣ ಗ. ರ ತನ ದ ಡ ಮ ಯಲ …. ಸ ವ ಭ ಮ ನದ ಮ ರವಣ ಗ. ಪ ಟ ಣ ಗಳ ಪ ರಶ ನ ಗಳಲ ಲ …. ಮ ಗ ಧತ ಯ ಮ ರವಣ ಗ. ಮ ಗ ರ ನ ಮಳ ಗಳಲ ಲ …. ಹಸ ರ ನ ಮ ರವಣ ಗ. ವ ಳ ಯದ ಲ ಯ ಸವ ಯಲ ಲ …. ಔತಣದ ಮ ರವಣ ಗ. July 30, 2012. ಭ ಮ ಯ ತ ಪವನ ಗ ತ ಮಳ.

thoughtclickz.wordpress.com thoughtclickz.wordpress.com

ಮೆರವಣಿಗೆ | thoughtclickz

https://thoughtclickz.wordpress.com/2012/12/23/ಮೆರವಣಿಗೆ

December 23, 2012. ಕವ ತ ಗಳ ಸ ಲ ಗಳಲ ಲ …. ಭ ವನ ಗಳ ಮ ರವಣ ಗ. ಹಕ ಕ ಗಳ ಚ ಲ ಪ ಲ ಗಳಲ ಲ …. ವಸ ತನ ಮ ರವಣ ಗ. ಇಬ ಬನ ಯ ಮ ತ ತ ಗಳಲ ಲ …. ಮ ಜ ವ ನ ಮ ರವಣ ಗ. ಹಸ ರ ನ ತ ರಣಗಳಲ ಲ …. ಸಡಗರದ ಮ ರವಣ ಗ. ಹಸ ಗ ಸ ನ ನ ಗ ದ ಟದಲ …. ತ ಯ ಹ ಲ ಮ ರವಣ ಗ. ಬ ಳದ ಗಳ ಚ ಲ ಲ ಟದಲ …. ವ ರಹದ ಮ ರವಣ ಗ. ಕ ಸಗಲ ಕ ಕ ಮದಲ …. ಸ ಮನ ಗಳ ಯ ಮ ರವಣ ಗ. ದ ಶದ ಅಭ ವ ದ ಧ ಯಲ …. ಸ ವ ತ ತ ರ ಯದ ಮ ರವಣ ಗ. ರ ತನ ದ ಡ ಮ ಯಲ …. ಸ ವ ಭ ಮ ನದ ಮ ರವಣ ಗ. ಪ ಟ ಣ ಗಳ ಪ ರಶ ನ ಗಳಲ ಲ …. ಮ ಗ ಧತ ಯ ಮ ರವಣ ಗ. ಮ ಗ ರ ನ ಮಳ ಗಳಲ ಲ …. ಹಸ ರ ನ ಮ ರವಣ ಗ. ವ ಳ ಯದ ಲ ಯ ಸವ ಯಲ ಲ …. ಔತಣದ ಮ ರವಣ ಗ. This entry was posted in Kannada.

thoughtclickz.wordpress.com thoughtclickz.wordpress.com

random thoughts | thoughtclickz

https://thoughtclickz.wordpress.com/random-thoughts

8220;Why isn’t my life like a situation comedy? Why don’t I have a bunch of friends with nothing better to do but drop by and instigate wacky adventures? Why aren’t my conversations peppered with spontaneous witticisms? Why don’t my friends demonstrate heartfelt concern for my well being when I have problems? 8230;I gotta get my life some writers.”. 8211; Calvin and Hobbes by Bill Watterson. So guess what…. I thought why not try make a writer out of meself! What do I write about? And on and on. The lungi...

thoughtclickz.wordpress.com thoughtclickz.wordpress.com

thoughtclickz | a picture speaks a 1000 words! | Page 2

https://thoughtclickz.wordpress.com/page/2

October 3, 2011. For your eyes only. ಭ ವದ ಅರ ಥ ಚ ದ. This is a picture of the glass painting in the house (Maalola Nilaya) I stayed in mysore…. we roomies used to call her nagavalli🙂 because her eyes used to shine brilliantly from the street light outside and one of my roomies was a little scared of her in the dark. September 26, 2011. ವ ರಹದ ವ ರಸದ ವ ಚ ತಳ ದ ವನ ತ ಯ. ನಲ ಲನ ನಕ ಕ ಗ ನಸ ನ ಚ ನ ತ ತ. August 19, 2011. Wanna scream and shout! I urge people is to understand, think and then decide! June 24, 2011.

thoughtclickz.wordpress.com thoughtclickz.wordpress.com

Mall of Mysore | thoughtclickz

https://thoughtclickz.wordpress.com/2011/10/06/mall-of-mysore

October 6, 2011. Finally a mall for mysore! Not sure whether to say yipee or oh no…. guess it’s like a yin-yan! HAlf the people in the mall seem clueless as to why they are here and the other half consists of people clicking photos to share on Facebook and window shopping people and simply roaming people and people thronging the cafe coffee day outlet just because it is there and last but not the least people like me who are blogging about THE GREAT MALL OF MYSORE! This entry was posted in Uncategorized.

thoughtclickz.wordpress.com thoughtclickz.wordpress.com

worthy wait… | thoughtclickz

https://thoughtclickz.wordpress.com/2011/10/10/worthy-wait

October 10, 2011. The wait is worth it’s weight in gold,. When you see her smile and be told,. When you walk by her side with her hand to hold,. Then she leans on you and you are clean bowled,. And finally the eyes meet leaving the story untold. This entry was posted in Poetry. Leave a Reply Cancel reply. Enter your comment here. Fill in your details below or click an icon to log in:. Address never made public). You are commenting using your WordPress.com account. ( Log Out. RT @ Ramesh aravind. Inga (In...

thoughtclickz.wordpress.com thoughtclickz.wordpress.com

ಕಣ್ಣಂಚಿನ ಮಾತು | thoughtclickz

https://thoughtclickz.wordpress.com/2012/03/14/ಕಣ್ಣಂಚಿನ-ಮಾತು

March 14, 2012. ಕಣ ಣ ಗಳ ಸ ತ ಯಲ ಲ ಹ ಡ ಕ ತ ತ ತ ಕಣ ಣ. ಕಣ ಣ ಗಳ ಮ ತ ನಲ ಲ ಪ ಸ ನ ಟ ಕದ ಯ ತ ಕಣ ಣ. ಕದ ದ ನ ಡ ದ ನ ನಪ ನಲ ಲ ನಲ ಯ ತ ಕಣ ಣ. ನಲ ವ ನ ಪ ರತ ಬ ಬ ಕ ಡ ತ ಸ ನ ಚ ತ ಕಣ ಣ. This entry was posted in Kannada. And tagged Black and white. ಸದ ಎನ ನ ಹ ದಯದಲ ಲ …. Leave a Reply Cancel reply. Enter your comment here. Fill in your details below or click an icon to log in:. Address never made public). You are commenting using your WordPress.com account. ( Log Out. You are commenting using your Twitter account. ( Log Out. Follow &l...

thoughtclickz.wordpress.com thoughtclickz.wordpress.com

Banana Split! Yummy! | thoughtclickz

https://thoughtclickz.wordpress.com/2011/11/02/banana-split-yummy

November 2, 2011. 1 scoop of Dutch Choco-nut icecream. 1-2 Tablespoons of Honey. Jam – Just a little. Dry fruits – Almond, Cashew, Raisins, Pista. Top it with a couple of Britannia Little Hearts biscuit🙂. Sinfully delightful🙂 Try it and you will know🙂. PS: Regret photo quality as this was shot on my cellphone camera😦. This entry was posted in Dessert. And tagged banana split. ಸದ ಎನ ನ ಹ ದಯದಲ ಲ …. Leave a Reply Cancel reply. Enter your comment here. Fill in your details below or click an icon to log in:.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 3 MORE

TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE

13

SOCIAL ENGAGEMENTOTHER SITES

abhisheksinha.4t.com abhisheksinha.4t.com

Merlin: Also called Abhishek Sinha

Would you like to make this site your homepage? It's fast and easy. Yes, Please make this my home page! Don't show this to me again. All the world's a stage, And all the men and women merely players; They have their exits and their entrances, And one man in his time plays many parts". I have played my parts and in my latest avatar here's what I am. TA Pai Management Institute. (TAPMI). I have done my schooling from Loyola School. Jamshedpur, obtained my engineering degree from KITS Ramtek. I hail from an...

abhisheksinha.in abhisheksinha.in

Welcome Page

The Site is Under Construction.

abhisheksircar.com abhisheksircar.com

Abhishek Sircar

abhisheksk.blogspot.com abhisheksk.blogspot.com

"anything"

Friday, December 3, 2010. This is a blog which you can put your new ideas.Discuss,debate about anything science,politics, economics whatever you like. അഭിഷേക്. Subscribe to: Posts (Atom). This is a blog which you can put your new ideas.Di. അഭിഷേക്. എന്‍റെ ജീവിതം ഒരു തുറന്ന ബ്ലോഗ്‌ ആണ്! View my complete profile. Awesome Inc. template. Powered by Blogger.

abhisheksn.blogspot.com abhisheksn.blogspot.com

Creativity Explodes

Uppigintha Ruchi Bere iLLa, Nanna nambikondoru Daddaralla! Monday, July 16, 2007. Gaanamandhira - Best Online Kannada Music Site. Check this site for best high quality Kannada Online Music Site. Enjoy the best quality songs online. Site: http:/ gaanamandhira.blogspot.com/. Links to this post. Monday, July 02, 2007. Maja Maadi - Marching front. The maja maadi forum started by me before a month has been marching successfully with more than 350 members now. As on 2nd July,. Login into Maja Maadi and enjoy.

abhisheksn.wordpress.com abhisheksn.wordpress.com

ಮಾತು ಮುತ್ತು :* | ತರುವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು – by Abhishek S N

ತರ ವ ದ ನ ಮಗ ಲ ಲ ಮತ ತ – by Abhishek S N. Stay updated via RSS. ಇತ ತ ಚ ಗ …. 51 channel mixing all night.is really an enjoyable thing. i love mixing background scores.more than making it :D 9 hours ago. 3am Middle of Dhand DTS session. Round the clock for Dhand First copy http:/ t.co/xwMXBGWbHF. 4 days to go for Dhand first copy and censor :-) 1 day ago. Recorded a song for my next tulu film Parba yesterday :)! Siddu wants to start 600 new wine stores in bangalore! So more ppl on roads :P and accidents soon!

abhisheksoni.com abhisheksoni.com

abhisheksoni.com

abhisheksoti.blogspot.com abhisheksoti.blogspot.com

Sri sri

Monday, December 19, 2016. Lines which became Lifelines. To my Brother : "You be mast (joyfull) come what may". To me and my father : "I will See to it what needs to be done". To mom : " Every thing will be ok". To Sharda didi : " Abhishek is a very good boy ". To me : " That was your papa's Karma but your is different , You show your horoscope to Manek.I will see to it". To me : " Thik toh hai saab , kar lo ". To me: " Oh you came alone? To me: " Go and have a nice outing ". Wednesday, February 1, 2012.

abhishekspeak.blogspot.com abhishekspeak.blogspot.com

Abhispeak

Thoughts come in evolutionary bursts, growing out of a petri-dish of myriad experiences, sometimes challenging your assumptions and sometimes supporting others'. This is my pensieve. Thanks for visiting, and for your comments. Friday, June 20, 2014. The joys of Obamacare! If you're planning to have a kid, then Obamacare (i.e. the Affordable Care Act) is awesome for you, IF your health insurance policy honors it, or is grandfathered in. Here's what's now covered at 100%:. And it was covered! Put another w...

abhisheksphotography.com abhisheksphotography.com

Abhishek Sabbarwal's Photography..

abhisheksrana.blogspot.com abhisheksrana.blogspot.com

The Lone Footballer

Saturday, August 13, 2011. The cult of Andaz Apna Apna continues to impress and I have done my bit towards its continuing popularity. So I was watching it for the umpteenth time yesterday when I discovered a hidden mathematical message in the movie. It was almost like figuring out the mathematical references in Alice in wonderland. Now this is a variant of the Monty Hall problem. With a twist. Bhalla’s decision to swap the glass turned out to be wrong, reinforcing my opinion. Friday, August 20, 2010.