ojs.kmutnb.ac.th ojs.kmutnb.ac.th

ojs.kmutnb.ac.th

Online Journal System of KMUTNB

Online Journal System of KMUTNB. Online Journal System of KMUTNB. ข นตอนการขอเลข DOI สำหร บวารสารในระบบวารสารอ เล กทรอน กส. คำแนะนำสำหร บการใช งานเบ องต น. สำหร บผ แต ง (Author). การสม ครสมาช กวารสาร (Author Register) สำหร บผ ใช ย งไม ม Username, Password ในระบบ. การสม ครสมาช กในวารสารอ นๆ สำหร บ ผ ใช ม Username, Password ในระบบ เร ยบร อยแล ว. การแก ไขบทความ (Author Correction). สำหร บผ ประเม นบทความ (Reviewer). สำหร บบรรณาธ การ (Editor). สำหร บผ ใช ท ล มรห สผ าน (forgot your password). โดยม ว ตถ ประสงค.

http://ojs.kmutnb.ac.th/

WEBSITE DETAILS
SEO
PAGES
SIMILAR SITES

TRAFFIC RANK FOR OJS.KMUTNB.AC.TH

TODAY'S RATING

>1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

July

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Saturday

TRAFFIC BY CITY

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 4.1 out of 5 with 14 reviews
5 star
8
4 star
3
3 star
1
2 star
0
1 star
2

Hey there! Start your review of ojs.kmutnb.ac.th

AVERAGE USER RATING

Write a Review

WEBSITE PREVIEW

Desktop Preview Tablet Preview Mobile Preview

LOAD TIME

2.3 seconds

FAVICON PREVIEW

 • ojs.kmutnb.ac.th

  16x16

 • ojs.kmutnb.ac.th

  32x32

 • ojs.kmutnb.ac.th

  64x64

 • ojs.kmutnb.ac.th

  128x128

 • ojs.kmutnb.ac.th

  160x160

 • ojs.kmutnb.ac.th

  192x192

 • ojs.kmutnb.ac.th

  256x256

CONTACTS AT OJS.KMUTNB.AC.TH

Login

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

SCORE

6.2

PAGE TITLE
Online Journal System of KMUTNB | ojs.kmutnb.ac.th Reviews
<META>
DESCRIPTION
Online Journal System of KMUTNB. Online Journal System of KMUTNB. ข นตอนการขอเลข DOI สำหร บวารสารในระบบวารสารอ เล กทรอน กส. คำแนะนำสำหร บการใช งานเบ องต น. สำหร บผ แต ง (Author). การสม ครสมาช กวารสาร (Author Register) สำหร บผ ใช ย งไม ม Username, Password ในระบบ. การสม ครสมาช กในวารสารอ นๆ สำหร บ ผ ใช ม Username, Password ในระบบ เร ยบร อยแล ว. การแก ไขบทความ (Author Correction). สำหร บผ ประเม นบทความ (Reviewer). สำหร บบรรณาธ การ (Editor). สำหร บผ ใช ท ล มรห สผ าน (forgot your password). โดยม ว ตถ ประสงค.
<META>
KEYWORDS
1 open journal systems
2 journal help
3 user
4 username
5 remember me
6 language
7 english
8 ภาษาไทย
9 journal content
10 authors
CONTENT
Page content here
KEYWORDS ON
PAGE
open journal systems,journal help,user,username,remember me,language,english,ภาษาไทย,journal content,authors,title,abstract,index terms,full text,font size,toggle navigation,categories,information,การส งบทความ submission,การประเม นบทความ review
SERVER
Apache/2.2.15 (CentOS)
POWERED BY
PHP/5.3.3
CONTENT-TYPE
utf-8
GOOGLE PREVIEW

Online Journal System of KMUTNB | ojs.kmutnb.ac.th Reviews

https://ojs.kmutnb.ac.th

Online Journal System of KMUTNB. Online Journal System of KMUTNB. ข นตอนการขอเลข DOI สำหร บวารสารในระบบวารสารอ เล กทรอน กส. คำแนะนำสำหร บการใช งานเบ องต น. สำหร บผ แต ง (Author). การสม ครสมาช กวารสาร (Author Register) สำหร บผ ใช ย งไม ม Username, Password ในระบบ. การสม ครสมาช กในวารสารอ นๆ สำหร บ ผ ใช ม Username, Password ในระบบ เร ยบร อยแล ว. การแก ไขบทความ (Author Correction). สำหร บผ ประเม นบทความ (Reviewer). สำหร บบรรณาธ การ (Editor). สำหร บผ ใช ท ล มรห สผ าน (forgot your password). โดยม ว ตถ ประสงค.

INTERNAL PAGES

ojs.kmutnb.ac.th ojs.kmutnb.ac.th
1

Vol 22 (2015)

http://www.ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joit/issue/current

การพ ฒนาโปรแกรมบนอ ปกรณ เคล อนท เพ อแนะนำ เส นทางการออกน เทศงานสหก จศ กษาและ การประเม นผลการฝ กสหก จศ กษา. หฤท ย อาษาก จ. การพ ฒนาส อฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ในการควบค มเคร องจ กรอ ตโนม ต สำหร บพน กงาน แผนกประกอบ 2 ฝ ายผล ต บร ษ ทด ด เค (ประเทศไทย) จำก ด. ศร ญญา ช นห ร ญ และ จ ร ชฌา ว เช ยรป ญญา. การจำแนกผ เข าร บการทดสอบโดยใช แบบทดสอบความยาวแปรผ น. ป ยน ช เจร ญม ล , ปรว ฒน ว ส ตรศ กด และ อน ราช ม งขว ญ. เทคน คการว เคราะห ว ด ท ศน เพ อตรวจจ บการเก ดอ บ ต เหต บนถนน. ท กษะท จำเป นสำหร บสมาช กท มพ ฒนาในสกร ม.

2

Online Journal System of KMUTNB

http://www.ojs.kmutnb.ac.th/index.php

Online Journal System of KMUTNB. Online Journal System of KMUTNB. ข นตอนการขอเลข DOI สำหร บวารสารในระบบวารสารอ เล กทรอน กส. คำแนะนำสำหร บการใช งานเบ องต น. สำหร บผ แต ง (Author). การสม ครสมาช กวารสาร (Author Register) สำหร บผ ใช ย งไม ม Username, Password ในระบบ. การสม ครสมาช กในวารสารอ นๆ สำหร บ ผ ใช ม Username, Password ในระบบ เร ยบร อยแล ว. การแก ไขบทความ (Author Correction). สำหร บผ ประเม นบทความ (Reviewer). สำหร บบรรณาธ การ (Editor). สำหร บผ ใช ท ล มรห สผ าน (forgot your password). โดยม ว ตถ ประสงค.

3

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok)

http://www.ojs.kmutnb.ac.th/index.php/kjournal

เข าส เว บไซต เด ม. Vol 27, No 1 (2017). วารสารว ชาการพระจอมเกล าพระนครเหน อ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok). เป นวารสารว ชาการท ม ว ตถ ประสงค เพ อเผยแพร ผลงานว ชาการด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย อาท เช น สาขาด าน ว ศวกรรมศาสตร ว ทยาศาสตร ประย กต อ ตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลย สารสนเทศ สถาป ตยกรรม รวมท งว ชาการข นส งท เก ยวข องก บธ รก จและอ ตสาหกรรม. Vol 27, No 1 (2017): January-April. บทความว จ ย (Research Article). วร ญญา แช มปร ชา , อ ญธ กา ประน ดทา และ โกว ทย ป ยะม งคลา.

4

KMUTNB: International Journal of Applied Science and Technology

http://www.ojs.kmutnb.ac.th/index.php/ijst

Vol 9, No 4 (2016). KMUTNB: International Journal of Applied Science and Technology. Technology (Engineering): Production Engineering, Mechanical Engineering, Automotive Engineering, Aerospace Engineering, Electrical Engineering, Communication Engineering, Computer Engineering, Control Engineering, Chemical Engineering, Industrial Engineering, Biomedical Engineering, Civil Engineering and etc. No announcements have been published. Vol 9, No 4 (2016). Sukanya Cherdchoongam and Vichai Rungreunganun. Lignoc...

5

Vol 8, No 1 (2015)

http://www.ojs.kmutnb.ac.th/index.php/faa/issue/current

Vol 8, No 1 (2015). Vol 8, No 1 (2015). การประเม นความเช อม นระหว างผ ประเม นโดยใช สถ ต แคปปา. ประสพช ย พส นนท. ต วทำ นายท สำ ค ญท ม ต อความผ กพ นของพน กงาน. วรรณะ บรรจง , ธงช ย เคร อหงษ , อภ ชาต พ ฒนว ร ยะพ ศาล และ ศ โรจน พ มาน. ภาวะผ นำและการทำ งานเป นท มท พยากรณ ความสำ เร จในงาน ของพน กงานในโรงงาน อ ตสาหกรรมผล ตช นส วนเคร องพ มพ. ฐ ต มา พ ลเพชร และ ประสพช ย พส นนท. ค ณภาพการบร การของบร ษ ทนำ เท ยวประเทศจ นท ม ผลต อความไว วางใจ ในบร ษ ทนำ เท ยว และความต งใจในการใช บร การซ ำ ของน กท องเท ยวชาวไทย. ความส...

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 9 MORE

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

14

SOCIAL ENGAGEMENTOTHER SITES

ojs.jdfsl.org ojs.jdfsl.org

Journal of Digital Forensics, Security and Law

Vol 11, No 3. Journal of Digital Forensics, Security and Law. Journal of Digital Forensics, Security and Law. General Announcement: Submission System. The JDFSL OJS Submission System is now available. Vol 11, No 3. View or download the full issue. Differentiating Cyberbullies and Internet Trolls by Personality Characteristics and Self-Esteem. Lauren A Zezulka, Kathryn C Seigfried-Spellar. The Impact of Low Self-Control on Online Harassment: Interaction with Opportunity. Brian H Spitzberg, Jean Mark Gawron.

ojs.jecs.pl ojs.jecs.pl

E-journals

Ogrody Nauk i Sztuk. Journal of Education Culture and Society. The aim of the periodical is to promote the work of young talented researchers in the humanities, cultural studies, social sciences, law, economics and education and the dialogue of sciences.

ojs.jogh.org ojs.jogh.org

Login

Remember my username and password. Register with this site.

ojs.journals.cz ojs.journals.cz

Central Bohemia University

Submit your article to email papers@journals.cz. And pay only after acceptance! Is a member of CrossRef. Yes, we do assign Digital Object Identifiers to all articles), CrossCheck/ iThenticate. Plagiarism Detection and Prevention Technology) and are indexed in major world databases like Google Scholar, EBSCO, DOAJ, Electronic Journals Library (EZB Regensburg) and many other. We are eligible for SPARC Europe Seal for Open Access Journals. Central Bohemia University is RoMEO. This conference aims to bring t...

ojs.klaki.net ojs.klaki.net

Oli's little private corner of the world

Welcome to my website. Introductions are appropriate I think. My name is Ólafur Jens Sigurðsson and yes, I am Icelandic. At the moment I am doing my masters in physics at the Copenhagen University. But I finished my BS degree from the University of Iceland. In the year 2000. Me myself and I. My Latex tips and tricks.

ojs.kmutnb.ac.th ojs.kmutnb.ac.th

Online Journal System of KMUTNB

Online Journal System of KMUTNB. Online Journal System of KMUTNB. ข นตอนการขอเลข DOI สำหร บวารสารในระบบวารสารอ เล กทรอน กส. คำแนะนำสำหร บการใช งานเบ องต น. สำหร บผ แต ง (Author). การสม ครสมาช กวารสาร (Author Register) สำหร บผ ใช ย งไม ม Username, Password ในระบบ. การสม ครสมาช กในวารสารอ นๆ สำหร บ ผ ใช ม Username, Password ในระบบ เร ยบร อยแล ว. การแก ไขบทความ (Author Correction). สำหร บผ ประเม นบทความ (Reviewer). สำหร บบรรณาธ การ (Editor). สำหร บผ ใช ท ล มรห สผ าน (forgot your password). โดยม ว ตถ ประสงค.

ojs.krirk.ac.th ojs.krirk.ac.th

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

ระบบส งบทความออนไลน วารสารร มพฤกษ มหาว ทยาล ยเกร ก : Online Submissions System Rom Phruek Journal Krirk University. วารสารร มพฤกษ มหาว ทยาล ยเกร ก. แนะนำให ใช งานระบบฯ ผ านเบราเซอร Chrome - Google. ว ธ การใช งานระบบส งบทความออนไลน.

ojs.ktf.cuni.cz ojs.ktf.cuni.cz

Acta Universitatis Carolinae Theologica

Acta Universitatis Carolinae Theologica. Acta Universitatis Carolinae Theologica. AUC Theologica je recenzovaný teologický časopis vydávaný Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Vychází dvakrát ročně péčí mezinárodní redakční rady a publikuje články české i zahraniční. Na stránkách časopisu naleznete všechna čísla AUC Theologica včetně čísla aktuálního v režimu. Časopis vydává Nakladatelství Karolinum. A jednotlivá čísla je možné zakoupit v jeho prodejně či e-shopu. Poslední číslo č...

ojs.latu.org.uy ojs.latu.org.uy

Revistas del Laboratorio Tecnológico del Uruguay - LATU

El LATU a través de sus publicaciones INNOTEC e INNOTEC Gestión difunde los conocimientos generados por sus técnicos y autores invitados, con el objetivo de apoyar el desarrollo de tecnologías que aporten valor a los procesos de innovación. Página web: http:/ ojs.latu.org.uy. Revistas del Laboratorio Tecnológico del Uruguay - LATU.

ojs.law.cornell.edu ojs.law.cornell.edu

Legal Information Institute: Open Journals

Legal Information Institute: Open Journals. Legal Information Institute: Open Journals. Legal Information Institute: Open Journals. Journal of Open Access to Law. JOAL is an open-access, peer-reviewed academic journal of international scope. Its purpose is to promote international research on the topic of open access to law. JOAL provides an international forum for academic researchers as well as for practitioners of open legal publishing. Central topics of concern include. Projects in open access to law.

ojs.lboro.ac.uk ojs.lboro.ac.uk

Open Journal Systems

Skip to main content. Skip to main navigation menu. Skip to site footer. Loughborough University Library Open Journals. TRACEY journal is an International peer-reviewed electronic open access journal dedicated to the discussion of contemporary drawing and visualisation. The journal is interested in publishing diverse perspectives on the nature of drawing and visualisation: physically, cognitively, and creatively. Studies in Design Education Craft and Technology. Design and Technology Teaching. The Journa...